สิ่งที่จะได้เรียนรู้

ฝึกหัด

 • มีแบบฝึกหัดตามรายวิชาที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียนรู้
 • ได้เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ตามเนื้อหาหลักสูตร
 • แบบฝึหัดเหมาะสมกับความสารถของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและนำไปสู่ความสำเร็จ
 • สามรถฝึกซ้ำได้หลายๆครั้งและทบทวนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เพราะสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดไป
 • มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากเนื้อหาบทเรียน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในระดับสากลมากขึ้น
 • เนื้อหาปรับตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามการประมวลผลของ AI (Artificial Intelligence )ตัวต่อตัว

เล่น

 • กระตุ้นการเรียนผ่านการเล่นโดยใช้เกมที่มีประโยชน์ ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 • สร้างจินตนาการ วางแผนการบริหารและการจัดการการเงินผ่านการเล่น
 • เกิดความคิด วิเคราะห์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ก้าวหน้า

 • ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นถึง 3 เท่า 

(จากการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร research-based curriculum แสดงผลให้เห็นว่านักเรียนที่ใช้โสกราตีส อย่างสม่ำเสมอได้คะแนนการทดสอบที่ดีขึ้นมากถึง 34%)

 • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครูและโรงเรียน
 • Socrates มีข้อมูลโชว์ความก้าวหน้าของนักเรียนตามความจริงอย่างต่อเนื่องและละเอียด

Gamification

เน้นการคิดวิเคราะห์พร้อมกับการเล่นและจินตนาการตัวต่อตัว

All collectables are customizable for you

Socrates makes money answering questions.

Users spend their currency to access games and collectables

ทฤษฎีการเรียนของโสกราตีส

ปรับให้เหมาะสมกับเด็กตัวต่อตัวโดยใช้ A.I. รวบรวมทฤษฎีการเรียนรู้จากชั้นนำและปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนผ่าน: ฝึกหัด, เล่น, ก้าวหน้า