เกี่ยวกับเรา

จุดเด่นของเรา

จุดอ่อนการศึกษาไทย

เรามุ่งมันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการศึกษาไทย

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยลดลงต่ำกว่ามาตรฐานสากล ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อสิบปีที่แล้วยังคงมีคะแนนค่ำและคงที่

ความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity i Education) เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยนจากกลุ่มสูงสุดถึงต่ำสุดมีช่องว่าง เทียบเท่ากับเวลาที่โรงเรียนที่ต่างกันมากกว่า 6 ปี!!

อ้างอิงจาก : Pisa Thailand

ความท้าทายด้านการศึกษาไทย

ความท้าทายด้านการเรียนรู้

  • ขาดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา
  • นักเรียนมุ่งเน้นไปที่การท่องจำและไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
  • ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้โดยการฟังและท่องจำเพื่อให้สอบผ่านและขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • ผลกระทบจาก Covid-19

** ที่สำคัญการศึกษาไทยขาดการประยุกต์ใช้ นวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อช่วยด้านการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล **